دوره رایگان شناخت مشتری ، فروش بدون رقیب

آیا این دوره برات مناسب هست؟