ارزش پیشنهادی ۴ نکته و ۴ سوال برای فتح بازار

ارزش پیشنهادی مزیت رقابتی بوم کسب و کار

” ارزش پیشنهادی ” به ما کمک می کند تا بتوانیم در ذهن مشتریان بمانیم و اگر خوب عمل کنیم ، مشتریان وفاداری خلق خواهیم کرد که هر کدام از آن ها تبدیل به سفیر تبلیغاتی ما در بین حلقه دوستان دور و نزدیک خود خواهند شد.