چارچوب تعامل با مشتری – ۶ مدل ارتباط با مشتری – برای مشتری باید سنگ تمام گذاشت

اگر می‌خواهید حضور شما در بازار تثبیت شود. راز اصلی این است که دیگران برای شما تبلیغ کنند ، که به مهارت شما حفظ ارتباط شما با مشتریان شما مرتبط می‌باشد. "لمس قلب مشتریان بهترین نوع حفظ بازار و بازایابی است."

1 دیدگاه