چارچوب تعامل با مشتری – ۶ مدل ارتباط با مشتری – برای مشتری باید سنگ تمام گذاشت

تعامل با مشتریان بوم کسب و کار خدمات مشتریان روابط عمومی

اگر می‌خواهید حضور شما در بازار تثبیت شود.

راز اصلی این است که دیگران برای شما تبلیغ کنند ، که به مهارت شما حفظ ارتباط شما با مشتریان شما مرتبط می‌باشد.
“لمس قلب مشتریان بهترین نوع حفظ بازار و بازایابی است.”