کارآفرینی در ایران

کاوه کارگر کارآفرینی موانع کارآفرینی کارآفرینی در ایران مقاله کارآفرینی

درد پنهان کارآفرینی

همیشه کارآفرینی را از دریچه نمونه‌های موفق بررسی می‌شود ، اما کارآفرین بودن یک سبک زندگی است نه راهی صرفا برای درآمد. در این مقاله به کارآفرینی از منظر مصائب و سختی هایش پرداخته می‌شود ... ادامه مطلب